วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สู่สมรรถนะของผู้เรียนและการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติและเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน PISA 2025 สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning สู่สมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยนางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด และคณะครู เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารนีลเศวต โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ