E-Service


ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ระบบ E-Money

ระบบ eMENSCRระบบงานบริการ ที่พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน


ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
DMC

ระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา

ระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี E-budget

ระบบข้อมูลโรงเรียนสุจริต

ระบบ G code

โปรแกรมระบบบริหารจัดการสถานศึกษา

ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน CCT

ระบบสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา EMIS

ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง
B-OBEC

ระบบบริหารจัดการสถานศึกษา School MIS