Q&A | ถาม ตอบ ข้อสงสัย ?

 

คำชี้แจงในการ ถาม – ตอบ

คำชี้แจงช่องทาง Q&A ถามตอบข้อสงสัยของ สพม.แม่ฮ่องสอน นี้ เป็นชองทางที่มีลักษณะการสื่อสาร 2 ทาง ซึ่งผู้สอบถามสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ในช่องทางนี้

Question and answer is powered by anspress.net