ทำเนียบผู้บริหาร

 

ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
E-mail : sumborn@gmail.com
Tel : 084-053-5161


นางสาววรินทร ปัดกอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
Email : beewarin1006@gmail.com
Tel : 080-797-6929
นางศรีสุดา พุทธรักษา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
Email : dasusri24@gmail.com
Tel : 093-392-8667


นางกัญจนพร โชติอัครฐิติกุล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
Email : degdoi2521@gmail.com
Tel : 084-378-9206
นางสาววรรณวลี สุดสนิท
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
Email : wanwalee@pck1.go.th
Tel : 082-219-7008
นายมุ่งเมือง วนากมล
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Email : kingorn.402@gmail.com
Tel : 094-323-5577
นายดนุปวีณ์ ทิพย์อุโมงค์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Email : danupawee224@gmail.com
Tel : 086-6568-224
นายปิยะพงษ์ วรรณวงค์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
E-mail : bigsucker2907@gmail.com
Tel : 093-196-0387
นางสาวปิยะรม โสภาพันธ์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
Email : tuchsom1175@gmail.com
Tel : 082-184-9026
นางสาวนภานันท์ วินัยเยี่ยม
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
Email : far.789999@gmail.com
Tel : 062-653-5196
นายพงศธร แสนวิจิตร
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
Email : tonglawram@gmail.com
Tel : 090-962-9042
นายนันทพัทธ์ วัฒนชัยศิลป์
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
Email : Nantaphat4804057@gmail.com
Tel : 091-681-1855
นางศิรินทร์ คำธิยะ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
Email : sirin181984@gmail.com
Tel : 080-790-9287