การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตรวจสอบภายใน

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน 2565