โครงสร้างการบริหาร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
E-mail : sumborn@gmail.com
Tel : 084-053-5161
นางสาววรินทร ปัดกอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
Email : beewarin1006@gmail.com
Tel : 080-797-6929
นางศรีสุดา พุทธรักษา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
Email : dasusri24@gmail.com
Tel : 093-392-8667
นายดนุปวีณ์ ทิพย์อุโมงค์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
Email : danupawee224@gmail.com
Tel : 086-6568-224
นางสาวเสาวลักษณ์ วุฒิอุปถัมภ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มงานนิเทศ
นางสาวสุพรรษา หัฏฐะวสุกุล
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา