การขับเคลื่อนจริยธรรม

การเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน

กิจกรรมเสริมสร้าง ส่งเสริมจริยธรรม
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน