การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ในการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน