คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการกลุ่มอำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

]

กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

หน่วยตรวจสอบภายใน