กลุ่มบริหารงานบุคคล

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มอำนวยการ

หน่วยตรวจสอบภายใน

กลุ่มกฎหมายและคดี

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มนโยบายและแผน


กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา