รายงานรวบรวมผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมของการระบาดโรคโควิด-19 ต่อเด็กและเยาวชนในประเทศไทยชี้ให้เห็นถึงผลกระทบระลอกที่สองของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่มีต่อพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็ก ๆ ในด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับมหภาคและจุลภาค รายงานนี้จัดทำขึ้นจากการศึกษาและการวิเคราะห์บทสรุปที่ได้รับการเผยแพร่โดยหน่วยงานภาครัฐและองค์กรนานาชาติในช่วง พ.ศ. 2563-2564 ผบกระทลในวงกว้างที่ถูกนำมาพิจารณาในรายงานนี้ อาทิ รายได้และการจ้างงาน ความยากจน การศึกษา โภชนาการ การคุ้มครองเด็ก

รายงานนี้ได้เพิ่มเนื้อหาในด้านการคุ้มครองทางสังคมเพื่อให้ข้อมูลภาพรวมของโครงการช่วยเหลือทางสังคมที่มีขึ้นเพื่อบรรเทาปัญหาจากผลกระทบด้านลบซึ่งเกิดจากการแพร่ระบาดของโรคในช่วงสองปีที่ผ่านมาพร้อมรายละเอียดเส้นเวลา ระยะเวลาของโครงการ กลุ่มเป้าหมายและประโยชน์ที่ได้รับ นอกจากนี้รายงานฉบับนี้ยังได้นำเสนอเรื่องราวจากชีวิตจริงสองเรื่อง เพื่อชูประเด็นความท้าทายที่เด็ก ๆ และครอบครัวของพวกเขาต้องเผชิญในช่วงการแพร่ระบาด

รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ข้อมูลสรุปประเด็นที่กระชับ เป็นมิตรต่อผู้อ่าน ในประเด็นเรื่องผลกระทบของโรคโควิด-19 ในประเทศไทยในด้านที่สำคัญต่อพัฒนาการและความเป็นอยู่ของเด็ก ๆ รายงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่รัฐทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ ต่อองค์กรนานาชาติที่ทำงานกับครอบครัว เด็กและเยาวชน รวมถึงตัวแทนจากภาคการศึกษาและสาธารณชน

ผู้แต่ง
UNICEF Thailand
วันที่ตีพิมพ์
ภาษา อังกฤษ