ADMIN | ผู้ดูแลเว็บไซต์ – สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน


นายประกิจ  ผาติจิรโชติ  โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์

นายปิยพล    คันทะ  โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์

นายสมชาติ  แผ่อำนาจ   โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

นายสมชาย  แผ่อำนาจ   โรงเรียนแม่ลาน้อยดรุณสิกข์

นายนิธิกร  นุภาดี  โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

นายปิยะพงษ์   วรรณวงค์  เจ้าหน้าที่ไอซีที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน