วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2567 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นางสาววรรณวลี สุดสนิท ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมให้การต้อนรับท่านรุ่งรัตน บุญ-หลง รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี รองประธานอนุกรรมการดำเนินโครงการ “ค่าของแผ่นดิน” ท่านชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ อนุกรรมการดำเนินโครงการ ฯ พร้อมคณะฯ โดยในการนี้ ได้ร่วมให้ข้อมูลสนับสนุนการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ต่อคณะกรรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เพื่อประเมินโครงการและคัดเลือกประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” โดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และร่วมให้กำลังใจในการนำเสนอผลงานของนายสุทัศน์ เอี่ยมแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสบเมยวิทยาคม ณ โรงเรียนสบเมยวิทยาคม อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน