วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายพงศธร แสนวิจิตร นิติกร ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี ประชุมแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ พร้อมกับวางแผนร่วมกันในการดำเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment Online:ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่าง สพม.แม่ฮ่องสอน และ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน