วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมสื่อสรรสร้างความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเตรียมความพร้อมความรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ครั้งที่ 2/2567) ด้วยรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meetings เพื่อสื่อสาร ชี้แจง สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการดำเนินงานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา และการกำกับ ติดตาม การบันทึกข้อมูลสถานศึกษา และการรายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) และระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ (ECDIS) ตลอดจนแนวทางการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน