วันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนปายวิทยาคาร โดยได้ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการเตรียมรับเสร็จ เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมธนี พหลโยธิน โรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน