การดําเนินการตามนโยบาย หรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลความก้าวหน้าการดําเนินการตามนโยบายหรือ
แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม ปี พ.ศ.2566