โครงสร้างการบริหาร หน่วยตรวจสอบภายใน

ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
E-mail : sumborn@gmail.com
Tel : 084-053-5161
นางสาวชุติมา ไตรคังคา
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ หน่วยตรวจสอบภายใน
Email : Chutimatraikhangka@gmail.com
Tel : 098-442-5253
นางศิรินทร์ คำธิยะ
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน