โครงสร้างการบริหาร หน่วยตรวจสอบภายใน

ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
E-mail : sumborn@gmail.com
Tel : 084-053-5161
นางศิรินทร์ คำธิยะ
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
Email : sirin181984@gmail.com
Tel : 080-790-9287