โครงสร้างการบริหาร กลุ่มกฏหมายและคดี

ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
E-mail : sumborn@gmail.com
Tel : 084-053-5161
นายพงศธร แสนวิจิตร
ตำแหน่ง นิติกร
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
Email : tonglawram@gmail.com
Tel : 090-962-9042