โครงสร้างการบริหาร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร

ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
E-mail : sumborn@gmail.com
Tel : 084-053-5161
นางสาววรินทร ปัดกอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
Email : beewarin1006@gmail.com
Tel : 080-797-6929
นางศรีสุดา พุทธรักษา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
Email : dasusri24@gmail.com
Tel : 093-392-8667
นายปิยะพงษ์ วรรณวงค์
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
E-mail : bigsucker2907@gmail.com
Tel : 093-196-0387

นายกฤษฎ์ แดงต่อม
ตำแหน่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ
E-mail : jamesboomz158@gmail.com
Tel : 096-206-1173