โครงสร้างการบริหาร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
E-mail : sumborn@gmail.com
Tel : 084-053-5161
นางสาววรินทร ปัดกอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
Email : beewarin1006@gmail.com
Tel : 080-797-6929
นางศรีสุดา พุทธรักษา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
Email : dasusri24@gmail.com
Tel : 093-392-8667
นายณัฐวุฒิ วุฒิลักษณ์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
Email : wutthiluck@gmail.com
Tel : 087-187-1877
นายดนุสรณ์ ม่วงกล่อม
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายมุ่งเมือง วนากมล
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
นายกัณตินันท์ บุศแดง
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียนประจำเขตพื้นที่การศึกษา
นายภาคภูมิ ธูปทองดี
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา