โครงสร้างการบริหาร กลุ่มนโยบายและแผน

ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
E-mail : sumborn@gmail.com
Tel : 084-053-5161
นางสาววรินทร ปัดกอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
Email : beewarin1006@gmail.com
Tel : 080-797-6929
นางศรีสุดา พุทธรักษา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
Email : dasusri24@gmail.com
Tel : 093-392-8667
นายเจตพงศ์ วิไลกุล
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน
Email : Jet0864423657@gmail.com
Tel : 099-394-1619
นางสาวนภานันท์ วินัยเยี่ยม
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าที่ร.ต.หญิง ณัฐธยาน์ บุศแดง
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวชไมพร โชติทนาภัทต์
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา