โครงสร้างการบริหาร กลุ่มงานอำนวยการ

ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
E-mail : sumborn@gmail.com
Tel : 084-053-5161
นางสาววรินทร ปัดกอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
Email : beewarin1006@gmail.com
Tel : 080-797-6929
นางศรีสุดา พุทธรักษา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
Email : dasusri24@gmail.com
Tel : 093-392-8667
นางกัญจนพร โชติอัครฐิติกุล
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
Email : degdoi2521@gmail.com
Tel : 084-378-9206
นางสาวธุลีวรรณ ไกวัลเพ็ญสว่าง
นักจัดการงานทั่วไป
นายสงกรานต์ ทนันชัย
พนักงานธุรการ ส4
นางกนกพร ทวีชากรสีทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางแพแหน่พอ เสถียนภาพกุล
พนักงานรักษาความสะอาด
นายอาวุธ คำอ่อง
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
นายรัตนพล โชคสุทธิทรัพย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย