โครงสร้างการบริหาร กลุ่มงานอำนวยการ

ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
E-mail : sumborn@gmail.com
Tel : 084-053-5161
นางสาววรินทร ปัดกอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
Email : beewarin1006@gmail.com
Tel : 080-797-6929
นางศรีสุดา พุทธรักษา
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน
Email : dasusri24@gmail.com
Tel : 093-392-8667
นางกัญจนพร โชติอัครฐิติกุล
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ
Email : degdoi2521@gmail.com
Tel : 084-378-9206
นายอรรถพล คณะพล
นักจัดการงานทั่ว ไปปฏิบัติการ
นางสาวพรรณธรา ยานะ
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ
นางสาวธุลีวรรณ ไกวัลเพ็ญสว่าง
นักจัดการงานทั่วไป
นายสงกรานต์ ทนันชัย
พนักงานธุรการ ส4
นางกนกพร ทวีชากรสีทอง
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นางแพแหน่พอ เสถียนภาพกุล
พนักงานรักษาความสะอาด
นายอาวุธ คำอ่อง
ตำแหน่ง พนักงานขับรถ
นายรัตนพล โชคสุทธิทรัพย์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย