วันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และนางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิด“โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อนที่ปรึกษา” (Care by YC) กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยการอบรมมีการจัดการทางในรูป On site และOn line มีนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ทั้งหมด 80 คน ซึ่งเป็นนักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ