วันที่ 17-18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น เพื่อส่งเสริมทักษะศักยภาพของผู้เรียน โดยมีนักเรียนและคณะครู โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ และได้รับเกียรติจากนายสมชาติ แผ่อำนาจ ครูชำนาญการ โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” มาเป็นวิทยากรในการบรรยายและให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน