วันที่ 15 มิถุนายน 2567 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนและขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลผ่านระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2567 โดยมีนายปิยะพงษ์ วรรณวงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านสมชาติ แผ่อำนาจ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” เป็นวิทยากร และมีคณะครูจากโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน