วันที่ 5-6 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาวจิตรลดา จันทร์คำ รองผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษา ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ ด้วยดิจิทัลแพลตฟอร์ม Obec Content Center โดยมีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทั้ง 8 โรงเรียน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยี ดิจิทัล รวมถึงการใช้งาน ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล และการใช้สื่อ ทั้งระบบ Online และ Offline เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ ผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล และเพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายครูผู้สอน ให้มีส่วนร่วมในการเป็นแกนนำขับเคลื่อน การนำองค์ความรู้ ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ไปเผยแพร่ และขยายผลให้ให้ความรู้ แก่คณะครู และนักเรียน ในสถานศึกษาต่อไป โดยวิทยากรได้รับเกียรติจากนายสมชาติ แผ่อาจ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนแม่สะเรียง”บริพัตรศึกษา” มาบรรยายให้ความรู้ในการอบรม ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน