วันที่ 17-18 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นางจินดา สินวีรุทัย นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารงบประมาณ งานการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ดูแลรับผิดชอบด้านการเงินและพัสดุ ทั้ง 8 สถานศึกษา เข้าร่วมการอบรม โดยมีนางกัญญจิรานุช พรพนาสิทธิ์ นักวิชาการคลังชำนาญการ เป็นวิทยากรในการให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน