วันที่ 25 พฤษภาคม 2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายมุ่งเมือง วนากมล นักวิชาการศึกษาและนายนัทวิศาสตร์ รังษีจันทร์ นักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมเป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย “กิจกรรมค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำสภานักเรียน” ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2567
ณ ห้องประชุมพหลโยธิน โรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน