วันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรติ ในพิธีเปิด โครงการป้องกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันจากภัยคุกคามของการค้ามนุษย์แก่เด็กเยาวชนและภาคีเครือข่ายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายอุดมศักดิ์ ขาวหนูนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ ห้องประชุม พิชชาพรเฮ้าส์รีสอร์ท ตำบลผาบ่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีวัตุถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงสถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคามจากการค้ามนุษย์ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนให้ มีทักษะในการป้องกันตนเองจากการถูกล่อลวงการค้ามนุษย์เพื่อสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนเฝ้าตระหนักเฝ้าระวังภัยการค้ามนุษย์ในสถานศึกษาและชุมชน และเพื่อกระตุ้นความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคามจากการค้ามนุษย์แก่บุคลากรทุกภาคส่วนสำหรับ ในการนี้ได้มีนักเรียนในสังกัดโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนขุนยวมวิทยา เข้าร่วมโครงการฯ

รวม 50 คน