วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ.2567 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และนางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และปลูกต้นไม้บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน