วันที่ 24 เดือน มกราคม พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายอัมพวาร อิตุพร ผู้อำนวยการโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการสภานักเรียนเพื่อดำเนินงานสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 24 – 25 เดือน มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน โดยมีนายมุ่งเมือง วนากมล นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้รายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว จากคณะครู บุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยแกนนำสภานักเรียนระดับเขตพื้นที่ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน