วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ และครูแกนนำ PISA มอบนโยบายสำคัญในการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน อีกทั้งได้นิเทศและติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2567 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดมีความพร้อมในการจัดการศึกษา โดยมีนายสยาม เรืองสุกใส ผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ นางสาวกาญจนา นะนอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ โดยในตอนเช้าได้รับนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียน และเยี่ยมชมส่วนต่าง ๆ ภายในโรงเรียน ณ โรงเรียนปางมะผ้าพิทยาสรรพ์