วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมรับชม รับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 39/2566 ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อรับฟังแนวทางในการจัดการศึกษา ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมชััน 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน