วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน นางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เข้าร่วมรับชม รับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 38/2566 ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผอ.สพม. แม่ฮ่องสอน ได้กล่าวต้อนรับและมอบช่อดอกไม้ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ ที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 3 ท่าน ณ ห้องประชุมชััน 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน