วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2566 นำโดยนายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ ดร.ชัยรินทร์ ชัยวิสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับชมและรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 17/2566 เพื่อรับฟังชี้แจงข้อราชการ แนวทางในการเตรียมความก่อนการเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน