วันที่ 19 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับชมและรับฟังรายการข่าวพุธเช้า สพฐ. ครั้งที่ 28/2566 เพื่อรับฟังชี้แจงข้อราชการ และแนวทางในการบริหารการจัดการศึกษา โดยมีดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน