วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน นางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมรับชมและรับฟังรายการข่าวพุธเช้า สพฐ. ครั้งที่ 25/2566 เพื่อรับฟังชี้แจงข้อราชการ รวมถึงความปลอดภัยในสถานศึกษา โดยมีดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประประธานการประชุม ผ่านระบบออนไลน์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน