วันที่ 30 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมสภากาแฟ จังหวัดแม่ฮ่องสอน และร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน โดยมีนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมศาลากลาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน