วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 น. ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และนายมุ่งเมือง วนากมล นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมติดตาม กิจกรรมของสถานศึกษา ดังนี้
1.กิจกรรมหน้าเสาธงมอบเหรียญรางวัล พร้อมด้วยเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำปี 2566
2.การอบรมเชิงปฏิบัติแผนเผชิญเหตุประจำปี 2566
3.ค่ายยุวชนคนคุณธรรม(ตามโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.)
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านการบริหารจัดการความปลอดภัย การบริหารงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของสถานศึกษา แนวทางการเสริมสร้างสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย อบอุ่น มีความสุข เอื้อต่อการเรียนรู้แก่ผู้เรียน พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ทั้ง 6 ด้าน ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน