วันพฤหัสบดี ที่ 14 ธันวาคม 2566 เวลา 14.30 น. ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และนายมุ่งเมือง วนากมล นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมติดตามคณะท่าน ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการเป็นประธานเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ การอบรม “การบริหารจัดการความปลอดภัยของสถานศึกษา” และมอบนโยบาย ให้แก่ผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยของสถานศึกษา แนวทางการเสริมสร้างสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย อบอุ่น มีความสุข เอื้อต่อการเรียนรู้แก่ผู้เรียน พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมนิทรรศการด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการบริหารสถานศึกษาปลอดภัย และมอบเกียรติบัตรให้แก่ โรงเรียนแกนนำที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ทั้ง 9 โรงเรียน ณ ห้องประชุมอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน