วันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางศรีสุดา พุทธรักษา รอง ผอ.สพม.มส. พร้อมด้วย นายดนุปวีณ์ ทิพย์อุโมงค์ นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศฯ เข้าร่วมการประชุมเตรียมการจัด “เวทีประชุมเชิงปฏิบัติการจัดความรู้และพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีนายวินัย ยงเขตรการณ์ ศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษา สมาคมปัญญาวิถี ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน