วันที่ 3-7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้ นางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบาย และสื่อสารสร้างความเข้าใจการเตรียมความพร้อม รับการประเมิน PISA 2025 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีนางเกศทิพย์ ศุภวานิช เป็นประธานการประชุม และมีผู้บริหาร ครูจากเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้ารับการอบรม จำนวน 75 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 200 คน ณ ห้องประชุม โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย บุรีรัมย์