วันที่ 26 เดือน เมษายน พ.ศ.2566 นำโดยนายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดแม่ฮ่องสอนและการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม เพื่อแจ้งนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตลอดจนหารือข้อราชการงานสำคัญต่าง ๆ ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน และข้อราชการที่เป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ได้จัดทำเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนผู้มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2565 รายวิชาคณิตศาสตร์ สูงสุดระดับประเทศ 100 คะแนนเต็ม จำนวน 3 คน ในวาระก่อนการประชุมฯ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มอบเกียรติบัตร และมีนายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน