วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2566 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการ ส.ก.ส.ค จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือน ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุม ส.ก.ส.ค จังหวัดแม่ฮ่องสอน