วันที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ.2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางสาววรินทร ปัดกอง และนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยคณะ เข้าพบนายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และรองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เนื่องในโอกาส วันขึ้นใหม่ พ.ศ. 2567 ณ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน