วันพุธ ที่ 27 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และนายมุ่งเมือง วนากมล นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าติดตาม การดำเนินงานก่อสร้างอาคารของสถานศึกษาดังกล่าว พร้อมทั้งได้เยี่ยมชม และให้ข้อแนะนำกับผู้รับเหมาก่อสร้าง ให้โรงเรียนได้ดำเนินการตามขั้นตอนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สมบูรณ์ ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน