วันที่ 5-12 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566 นายทองเลื่อน บุญเพ็ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และเจ้าหน้าที่ เดินทางออกพื้นที่ติดตาม ตามโครงการพาน้องกลับมาเรียน ของโรงเรียนในสังกัดทั้ง 8 โรงเรียน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู ให้การต้อนรับ และให้ข้อมูลในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนที่ต้องกำกับติดตาม พากลับมาเรียน ตามนโยบายของ สพฐ.