วันที่ 23 มิถุนายน 2567 ดร.รุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารงบประมาณ งานการเงินและพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 พร้อมด้วยนางศรีสุดา พุทธรักษาและนางสาววรินทร ปัดกอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน และบุคลากร สำนักงานเขตฯ โดยได้รับเกียรติจากท่านอภิชาณ แก่นเพ็ชร คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน, นางสาวเรนทาย นันต๊ะ นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ, นางกัญญ์จิรานุช พรพนาสิทธฺ์ นักวิชาการคลังชำนาญการ และนางสาวสุภาวดี สิงห์ใส นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุมบ้านไร่ไผ่หวาน