วันที่ 2-5 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 นายรุ่งอรุณ ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางสาววรินทร ปัดกอง และนางศรีสุดา พุทธรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการผู้บริหารการศึกษา OBEC ONE TEAM ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ระยะที่ 2 การเรียนรู้สภาพจริง (Authentic Learning) โดยมีดร.อนุกูล ศรีสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานในการอบรม ระหว่างวันที่ 2 – 6 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1